Formix

Sme v strehu a neunikne nám ani ten najmenší detail. S našim pokrokovým online magazínom, na tom budete rovnako. Neprehliadnite žiadnu z aktuálnych udalostí.

Firmy

Daňové povinnosti, ktoré treba splniť po ukončení živnosti

Byť živnostníkom nie je ľahké a môže to byť sprevádzané s rôznymi komplikáciami, ktoré často vyústia do zrušenia živnosti. V prípade, že vás takáto situácia postretla a vy potrebujete vašu živnosť ukončiť, môžete tak urobiť buď osobne alebo elektronicky. Čo sa týka osobného ukončenia živnosti, je potrebné navštíviť úrad, pod ktorý spadáte podľa vášho okresu. Ak sa rozhodnete pre elektronický spôsob, ukončenie sa realizuje prostredníctvom webového portálu slovensko.sk. V závislosti od spôsobu, ktorý si zvolíte je následne potrebné vyplniť papierový alebo elektronický formulár. Tento formulár je vlastne Oznámenie o ukončení podnikania a vypĺňajú sa v ňom jednoduché údaje, ako je obchodné meno, identifikačné číslo, rodné číslo, názov úradu v danom okrese a názov zdravotnej poisťovne živnostníka. Vrátane týchto jednoduchých údajov je potrebné vyplniť aj jednu z dvoch tabuliek, ktoré sa vo formulári nachádzajú, a to aj spolu s dátumom, ku ktorému budú zmeny platiť. Vyplňovanie tabuliek sa odlišuje v rámci toho, či idete ukončiť iba niektorý z podnikateľských predmetov alebo celú živnosť.

vypĺňanie formulára

Dokončený formulár sa na konci potvrdzuje podpisom živnostníka a dátumom, kedy bol vypĺňaný. Po podaní formulára potom príslušný okresný úrad uskutoční rozhodnutie, na základe ktorého bude živnosť alebo časť jej predmetu podnikania ukončená. Po tomto kroku je rozhodnutie síce oficiálne platné, avšak čo ukončenie živnosti a daňové priznanie?

výpočet daňového priznania

Nemali by ste zabúdať, že aj po zrušení živnosti na vás stále čakajú nejaké daňové povinnosti. Jednou z týchto dôležitých povinností je oznámenie pre Daňový úrad, v ktorom ich informujete, že vaša živnosť bola zrušená. Zároveň podáte súčasne aj osobnú alebo elektronickú žiadosť, na základe ktorej vám bude odobratá registrácia k dani z príjmov. Ďalšou dôležitou daňovou povinnosťou je podanie Daňového priznania za predošlý rok, kedy ste ešte vykonávali podnikateľskú činnosť vo forme živnosti. Nezabudnite, že toto priznanie je nevyhnutné podať najneskôr do troch mesiacov, od kedy sa skončil kalendárny rok, v ktorom ste ešte boli podnikateľom.