Formix

Sme v strehu a neunikne nám ani ten najmenší detail. S našim pokrokovým online magazínom, na tom budete rovnako. Neprehliadnite žiadnu z aktuálnych udalostí.

Veda

Psychológia ako veda

Títo slávny starovekí filozofovia položili základ psychológie skúmaním duše človeka a vplyvu na jeho psychiku. V 19. storočí sa psychológia stala plnohodnotnou vedou, charakterizovanou ako veda o rozvoji a fungovaní psychiky človeka, ktorej predmetom je psychika a duševný stav človeka.

otvorená myseľ

Psychológia ako veda má pre život človeka obrovský význam. Vďaka vedeckým poznatkom môže človek jednoduchšie porozumieť svojmu konaniu, pocitom a vlastnostiam, ktoré jeho život ovplyvňujú, no rovnako vďaka nej porozumie aj svojmu konaniu voči ostatným ľudom či spoločnosti, v ktorej sa nachádza. Pomocou psychologických metód a postupov skúma psychiku, duševné choroby a celkové duševné zdravie človeka.

Psychologické vedy sú delené na dve základné skupiny – základné a aplikované.

psychológia človeka

Základné psychologické vedy delíme na štyri skupiny:

  • Všeobecná psychológia – zaoberajúca sa základnými otázkami psychológie, podáva celkový obraz o človeku
  • Vývinová psychológia zaoberajúca sa vývinom osobnosti človeka, skúma jednotlivé vývojové stupne jeho osobnosti
  • Sociálna psychológia zaoberajúca sa skúmaním vzťahov medzi ľuďmi, skúma sociálne skupiny a začleňovanie človeka do takýchto skupín
  • Psychopatológia – zaoberajúca sa výskumom vzniku a rozvíjania sa psychických porúch a psychických chorôb, pričom hľadá efektívne možnosti ich liečby

Aplikované psychologické vedy delíme rovnako na štyri skupiny:

  • Klinická psychológia zahŕňa diagnózu duševných chorôb a poskytuje psychoterapeutickú starostlivosť chorým pacientom
  • Poradenská psychológia zahŕňa poradenstvo v konkrétnych oblastiach psychológie
  • Pedagogická psychológia zahŕňa účinné vyučovanie o poznaní človeka
  • Súdna psychológia zahŕňa psychológiu obvinených páchateľov po vykonaní trestnej činnosti s následným vykonaním psychologických posudkov, ktoré sú potrebné pre súdne procesy