Predstavuje náuku o živote. V užšom zmysle je biológia veda o živých organizmoch, ako napríklad o planéte Zem. Ale určenie presnej hranice medzi živou a neživou prírodou je niekedy dosť problematické, ako sú napríklad vírusy a podobne. Preto presné vymedzenie predmetu biológie nie je až tak jednoznačné. Naopak v širšom zmysle je  skupinou disciplín, klasických a aj moderných, ktoré sa zaoberajú štruktúrou, funkciou a úrovňou organizácie ako je molekulárna a bunková, orgánová.  Tiež úrovňou živých organizmov. Venuje sa aj vývojovým zmenám druhov, čiže je to evolúcia. Na úrovni vzájomných vzťahov organizmov a ich vzťahov so životným prostredím, tiež študujú živú prírodu etológia a ekológia.  

vírus

Biológiu rozdeľujeme podľa typu organizmov na :  

          a.) zoológia –  tiež sa môže nazývať zastarano živočíchopis aje to veda, ktorá študuje živočíchov. Osoba ktorá sa venuje tomuto sa nazýva zoológ. 

          b.) botanika – tiež fytológia, predstavuje odbor z biologického vedného systému, ktorý študuje život rastlinných organizmov. Je to systematická veda a kladie dôraz  hlavne na odlišnosti a zvláštnosti organizmov. Tým sa zaraďuje do teonomických jednotiek. Odborník sa volá botanik. 

          c.) mikrobiológia – predstavuje vedu skúmajúcu jednobunkové mikroorganizmy a nebunkové organizmy a nakoniec aj subvírové patogény.  

 

dna

Tiež si môžeme spomenúť ďalšie disciplíny spojené s biológiou patrí aj genetika, čo predstavuje náuku o dedičnosti. Jedným z hlavných pojmov biológie je evolúcia. Potom tu patrí aj vývoj organizmov čo je fylogénia, paleotológia a študuje fosílie organizmov za účelom objasnenia ich evolúcie. A všetky tieto disciplíny sa opierajú o taxonómiu čiže systematiku, ktorej objektom záujmu je pomenúvanie a klasifikácia živých organizmov.  

V podstate si túto biológiu môžeme deliť na rôzne ďalšie druhy, pretože táto biológia sa venuje mnohým oblastiam.